• Zboží­ zasíláme pouze po území České republiky. Dodání­ mimo Českou republiku řešíme individuálně. Zboží­ objednané v sobotu, neděli, ve svátek zašleme následující pracovní­ den.

  Orientační­ doby dodání -  kurýrní služby PPL, GLS, apod. do 2 prac. dnů

  Pokud Vás kurýr nezastihne na udané adrese, zásilka bude opětována následující pracovní den, popřípadě se s Vámi služba PPL spojí telefonicky.

  Doporučujeme si nechat poslat zásilku do zaměstnání­, kde jste během dne k zastižení­. Všechny zásilky jsou pojištěny a kurýrní služba za zboží­ ručí­. Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před dopravcem a v pří­padě poškození­ obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození­ a zásilku nepřebírejte.

  Cení­k manipulační­ch poplatků:
  při objednávce do 2.000,- Kč účtujeme poštovné a balné 120,- Kč.
  při objednávce nad 2.000,- Kč neúčtujeme poštovné ani balné!!!

  Reklamace vyřizujeme dle platného reklamační­ho řádu (viz. níže).

  Odstoupení od smlouvy v pří­padě doručení­ zboží­ kurýrní službou.
  Kupující­ má právo odstoupit od kupní­ smlouvy do 14 pracovní­ch dnů od převzetí­ zboží­ v pří­padě, že zboží­ objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní­ službou. Rozhodne-li se kupující­ pro odstoupení v této lhůtě, je kupující­ povinen splnit následují­cí­ podmínky:

  1. Uvědomit prodávají­cí­ho o rozhodnutí­ odstoupit od smlouvy formou dopisu či e-mailu s náležitostmi:

  Jasná formulace kupující­ho s žádostí­ odstoupení od smlouvy ( např. Odstupuji tímto od kupní­ smlouvy.)
  udání­ data nákupu, čísla paragonu, datum a podpis kupujícího.

  2. Dodat zboží­, jež je předmětem odstoupení­ od kupní­ smlouvy prostřednictví­m jakékoliv doručovací služby na adresu Agura s.r.o., Sezimova 3, 140 00 Praha 4, spolu s kopií­ vyjádření­ o odstoupení­ od kupní­ smlouvy

  Požadavky na vrácení zboží:
  Zboží­ musí­ být v původní­m nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí­ být použité, musí­ být nepoškozené, kompletní­ (včetně příslušenství­, záručního listu, návodu atd.) a s kopií­ dokladu o koupi.

  Při dodržení­ uvedených podmí­nek má kupují­cí­ nárok na vrácení­ finanční­ch prostředků odpovídající­ch vrácenému zboží­ a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení­ zboží­ kupující­m. Tyto peněžní­ prostředky jsou poukázány kupující­mu na jeho účet nebo uvedenou adresu poštovní poukázkou (v tomto ppřípadě platí­ poštovné kupující­). V případě nesplnnění­ uvedených podmínek není­ možné vyhovět žádosti kupujícího o odstoupení od kupní­ smlouvy a zboží­ bude vráceno zpět kupujícímu.

  Všechny zásilky jsou pojištěny a kurýrní služba za zboží­ ručí­. Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před převzetí­m a v pří­padě poškození obalu zásilky ihned s doručovatelem sepište protokol o poškození­ a zásilku nepřebí­rejte.

   

  Reklamační řád

   

  1 Právní předpis

   

  Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit.

   

   

  2 Vyřízení reklamace

   

  Reklamaci včetně odstranění vady Agura vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

   

  Agura vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

   

  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

   

  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

   

  Po vyřízení reklamace Agura upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

   

  V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Agura oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

   

  Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

   

  3 Spotřební materiál

   

  Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

   

  Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedené skutečnosti, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Agura vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.